Giới Thiệu Chung

 
1. Chức năng:

     - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học của Trường.

    

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng định hướng chương trình, kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ nhiệm vụ đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước;

 • Soạn thảo các văn bản thuộc chức năng và nhiệm vụ được giao trình Hiệu trưởng ban hành và theo dõi việc thực hiện các văn bản đó;

 • Tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các đơn vị trong Trường;

 • Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra đôn đốc và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án sự nghiệp kinh tế, các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên;

 • Triển khai công tác khoa học, công tác xuất bản các tuyển tập công trình khoa học, tạp chí khoa học công nghệ của Trường;

 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học-công nghệ;

 • Thường trực cho Hội đồng khoa học và đào tạo Trường và Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở;

 • Thu thập, thống kê và xử lý các số liệu về công tác nghiên cứu và hợp tác khoa học, chuyển giao công nghệ, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy;

 • Triển khai thực hiện việc biên tập và xuất bản Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng của Trường;

 • Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng thuộc Phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư được Nhà trường giao để thực hiện nhiệm vụ được giao;

 • Chủ trì hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 
3. Cơ cấu tổ chức: 

     - Bao gồm 2 tổ công tác: Tổ Khoa học Công nghệ, Tổ Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng.

  

4. Phụ trách phòng:

Trưởng phòng: TS.KTS. Vũ An Khánh

Kiến trúc sư, Bí thư chi bộ, Chuyên viên chính, Nhà báo, phụ trách chung, Thành viên Hội đồng Khoa học trường, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng.

Phó trưởng phòng: - ThS. Trần Thị Thu Thuỷ

Kỹ sư xây dựng, Chuyên viên chính, phụ trách công tác quản lý đề tài khoa học cấp trường, khối lương nghiên cứu khoa học của giảng viên, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy, Thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Phòng.

5. Đội ngũ chuyên viên:

      - KS. Nguyễn Thanh Hương: 

Kỹ sư xây dựng, Chuyên viên chính, phụ trách công tác quản lý đề tài khoa học, dự án cấp nhà nước, cấp ngành, tham gia quản lý công tác khoa học sinh viên, Thành viên Ban Trị sự Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây Dựng. 

       - CN. Vũ Anh Tuấn: 

Cử nhân kinh tế, Tổ trưởng, Chuyên viên, Trưởng ban Trị sự Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng, tham gia công tác quản lý đề tài khoa học cấp trường, khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy.

       - ThS.KTS. Phạm Vũ Gia Ly:

Kiến trúc sư, Chuyên viên, Phụ trách quản lý công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, tham gia quản lý đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp ngành, Thành viên Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng.

       - ThS.KTS. Trần Hương Trà: 

Kiến trúc sư, Biên tập viên, Phụ trách công tác quản lý bài báo, phu trách công tác dàn trang chế bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Kiến trúc - Xây dung

      - ThS. Nguyễn Việt Phương

Thạc sỹ kinh tế, chuyên viên, Phụ trách công tác lý lịch khoa học của giảng viên và nghiên cứu viên, tham gia quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước và cấp ngành.

      - CN. Nguyễn Thị Huyền Trang: 

Cử nhân Tiếng Anh, chuyên viên, phụ trách công tác phát hành Tạp chí Khoa học Kiến trúc - Xây dựng, phụ trách quản lý và phát hành văn bản của Phòng Khoa học Công nghệ, tham gia quản lý bài báo khoa học cho Tạp chí.

                                                                         

6. Địa chỉ liên hệ: 

     - Tổ Khoa học Công nghệ: Phòng U.303, Trường ĐHKT Hà Nội.

     - Tổ Tạp chí Khoa học Công nghệ Kiến trúc - Xây dựng: Phòng U.305, Trường ĐHKT Hà Nội.

             Điện thoại: 3854 2521

             Fax: 3854 1616

             Email: khqt.hau@gmail.com
Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University