Phòng Tổng Hợp

Theo Hướng dẫn số 99 - HD/BCSĐ ngày 08/12/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Nghị định số 56/2015/NĐ - CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc “đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức”.
Theo qui định của Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ - CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ đã ban hành về “minh bạch tài sản, thu nhập”.
Các tin cùng loại:

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University