Thông báo

Theo Hướng dẫn số 99 - HD/BCSĐ ngày 08/12/2015 của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng; Nghị định số 56/2015/NĐ - CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc “đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức”.
Theo qui định của Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ - CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ đã ban hành về “minh bạch tài sản, thu nhập”.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University