Quy Hoạch Nông Thôn

Giới thiệu bộ môn Quy hoạch Nông thôn
1. Cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất của Bộ môn:
Bộ môn Quy hoạch Nông thôn là bộ môn chuyên ngành thuộc Khoa Quy hoạch.
Bộ môn có 02 đảng viên, thuộc Chi bộ Khoa quy hoạch.
Trưởng Bộ môn:

Phó trưởng Bộ môn : Ths. Lê Minh Ánh
Văn phòng Bộ môn: Nhà A Trường Đại học Kiến Trúc , Km10 Thanh Xuân, Hà Nội
Liên hệ: Điện thoại: (+84).438 54 30 02            Email: vpkhoaquyhoach@gmail.com
WEB của Bộ môn: www.hau.edu.vn
2. Đội ngũ giảng viên cán bộ:
Năm học 2011 – 2012: Bộ môn có tổng cộng 06 người, gồm:
- Số cán bộ chính thức của Bộ môn: 06 người, trong đó có 0 phó giáo sư
- giảng viên chính, 0 tiến sỹ - giảng viên chính, 06 thạc sỹ và 01 kiến trúc sư – giảng viên.
- Số cán bộ kiêm nhiệm: 07 người, là giảng viên.
- Cán bộ hợp đồng: .........….. người, gồm: 0 GS-TSKH cán bộ của Bộ môn sau khi về hưu, tiếp tục làm hợp đồng; một thực tập giảng viên và một cán bộ trợ lý Bộ môn.
3. Các ngành đào tạo, nội dung chính của các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Bộ môn Quy hoạch Nông thôn   được Nhà trường phân công giảng dạy môn chuyên ngành Quy hoạch Nông thôn  cho Khoa quy hoạch; môn chuyên ngành Quy hoạch Nông thôn  cho các Khoa của trường,.
- Đào tạo sau đại học: Đào tạo cao học, tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
4. Số lượng sinh viên theo các ngành đào tạo:
- Đào tạo đại học: Hàng năm giảng dạy lý thuyết cho khoảng …..... lớp sinh viên (Riêng Khoa Quy hoạch …..... lớp); khoảng ....… lớp đồ án môn học cho Khoa Kiến trúc và Khoa ngoài; khoảng …... sinh viên Khoa Quy hoạch làm đồ
án tổng hợp và đồ án tốt nghiệp. Tổng số giờ giảng dạy trong năm khoảng …...… giờ chuẩn.
- Đào tạo đại học: Hàng năm Bộ môn dạy ..........… môn chuyên ngành cho cao học;

đào tạo khoảng ....….. học viên cao học. Số nghiên cứu sinh Bộ môn hiện đang đào tạo là ......… người.
5. Một số hoạt động về KHCN, tham gia sản xuất của Bộ môn:
- Hiện Bộ môn chủ trì ....…... đề tài NCKH cấp Bộ; hàng năm tham gia nhiều đề tài NCKH cấp trường; tham gia hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên làm NCKH.
- Các cán bộ của Bộ môn tham gia nhiều dự án thực tế.
6. Thành tích khen thưởng:
Bộ môn …...… nhiều năm liền được bầu là tổ lao động xuất sắc; được Bộ Xây dựng tặng nhiều bằng khen, Nhà trường tặng nhiều giấy khen.TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch khoa học

Ảnh

 

 

 

 

 

 

 

1

ThS. Lê Minh Ánh

 

Phó truởng BM

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

2

ThS. Phạm Liêm Phòng

06/05/1970

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 1995-1996: Trung tâm nghiên cứu kiến trúc

- Từ 1997-nay: Giảng viên khoa quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Kiến trúc sư

- Giảng viên Đồ án quy hoạch

 

3

ThS. Hoàng Thuý Hà

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

4

 

 

 

 

 

5

ThS. Vũ Lan Anh

19/09/1980

 

1. Thâm niên công tác:

- Từ 2009-nay: Giảng viên khoa Quy hoạch-ĐHKTHN

2. Các môn học đảm nhiệm:

- Giảng dạy Đồ án Quy hoạch

 

6

KTS Lương Thuỳ Trang

 

 

1. Thâm niên công tác:

2. Các môn học đảm nhiệm:

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University