Ban Chủ Nhiệm Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

- Trưởng  khoa:           PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương

-  Phó trưởng khoa:    TS.KTS. Nguyễn Trí Thành

                                       TS.KTS. Vương Hải Long

                                      

 

1

Trưởng Khoa Kiến trúc

PGS.TS. Nguyễn Vũ Phương

ĐT: 0903218595

Trực Khoa: thứ 2 & thứ 6

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về toàn bộ công tác Khoa. Trực tiếp phụ trách:

- Công tác tổ chức, thi đua

- Công tác tài chính trong khuôn khổ nhiệm vụ Khoa

- Hợp tác trong nước và Quốc tế

2

Phó trưởng Khoa Kiến trúc

TS. Vương Hải Long

ĐT: 0903413441

Trực Khoa: thứ 3

Giúp Trưởng khoa phụ trách:

- Công tác NCKH của Giảng viên và Sinh viên

- Quản lý sinh viên, thi sinh viên giỏi

- Văn phòng Khoa, Đoàn thể, và các sự kiện của Khoa

- Quản lý đề cương, giáo trình, tài liệu tham khảo các BM

3

Phó trưởng Khoa Kiến trúc

TS. Nguyễn Trí Thành

ĐT: 0903445648

Trực Khoa: thứ 5

Giúp Trưởng khoa phụ trách:

- Quản lý chương trình đào tạo chuyên ngành Kiến trúc

- Tổ chức các hoạt động liên quan đến Hội KTS VN

- Tổ chức thi sinh viên KT

Trợ giúp công tác phát triển và hợp tác Quốc tế

 

-          Nhiệm vụ chuyên trách: là nhiệm vụ chính, thường xuyên cán bộ phải thực hiện

-          Nhiệm vụ trợ giúp: là phối hợp với cán bộ chuyên trách để thực hiện khi cần.

 

VĂN PHÒNG KHOA

     TT       Họ và tên       Chức vụ  Điện thoại

1.     

ThS. Hoàng Thanh Hùng

Thư ký

0903.258.083

2.     

CN. Vũ Thị Ngọc Hồng

Thư ký

0936.448.789

   3.  CN. Nguyễn Thị Hoa  Thư ký  0985.457.165

 

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

 

1.    Bộ môn cơ sở kiến trúc

2.    Bộ môn Kiến trúc công trình công cộng

3.    Bộ môn Lịch sử kiến trúc

4.    Bộ môn Lý luận và Bảo tồn di sản

5.    Bộ môn Cấu tạo và trang thiết bị công trình

6.    Bộ môn Kiến trúc nhà ở

7.    Bộ môn Kiến trúc công nghiệp

8.    Bộ môn Hình học họa hình & vẽ kỹ thuật

Hệ thống xưởng: 7 Xưởng đồ án Kiến trúc

 

    

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University